Izvođenje radova na uređenju luke otvorene za javni promet Omiš-2. faza

Izvođenje radova na uređenju luke otvorene za javni promet Omiš-2. faza

Otvaranje ponuda je dana 16.10.2020. u 12:00 sati. 

Sva potrebita dokumentacija nalazi se na stranicama EOJN RH. 

Dio dokumentacije koji zbog veličine  datoteke ne može biti "upoladan" može se dobiti na zahtjev sukladno DON-u.

Izjavljena je žalba na Odluku o odabiru dana 28.02.2021. 

Dokumenti