Postupci nabave

TEMELJEM ČLANAKA 76. do 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
19.10.2022

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA RADOVE SANACIJA OBALNOG ZIDA NA POTEZU IZMEĐU POSTOJEĆEG DRVENOG MOSTA I PREDJELA SOLINE, GRAD TROGIR (DIONICA 2)

18.10.2022

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA RADOVE SANACIJA NADMORSKOG DIJELA OBALNE TRASE NA PREDJELU NOVO RIVA, STARI GRAD

17.10.2022

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA RADOVE SANACIJA HIDRANTSKE MREŽE U LUCI SUPETAR

17.10.2022

PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA RADOVE SANACIJA I UREĐENJE LUČICE U DRVENIKU

14.10.2022

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA RADOVE SANACIJA OBALNOG POJASA ZAPADNOG DIJELA UVALE IGRANE

01.09.2021

Prethodno savjetovanje za nabavu "Električki bicikli sa stalcima za parkiranje električnih bicikala s punjenjem, e-klupa i totema u luci Stari" Grad, o. Hvar

27.08.2021

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE "REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA I DOGRADNJA OBALE NA PREDJELU RACIĆ, MILNA, OTOK BRAČ"

04.08.2021

Poziv na prethodno savjetovanje za „Izrada sidrenog sustava luke Zenta, Split“

13.05.2021

Poziv na prethodno savjetovanje za "Izvođenje radova Uređenje (sanacija) dijela obalnog pojasa između trajektnog pristaništa i poluotoka Prilovo"

13.05.2021

Poziv na prethodno savjetovanje za "Izvođenje radova Rekonstrukcija obalnog zida i dogradnja obale na predjelu Racić, Milna, otok Brač"