Postupci nabave

TEMELJEM ČLANAKA 76. do 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

Datum objave Kratki opis - predmet nabave Postupak
01.09.2021

Prethodno savjetovanje za nabavu "Električki bicikli sa stalcima za parkiranje električnih bicikala s punjenjem, e-klupa i totema u luci Stari" Grad, o. Hvar

27.08.2021

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE "REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA I DOGRADNJA OBALE NA PREDJELU RACIĆ, MILNA, OTOK BRAČ"

04.08.2021

Poziv na prethodno savjetovanje za „Izrada sidrenog sustava luke Zenta, Split“

13.05.2021

Poziv na prethodno savjetovanje za "Izvođenje radova Uređenje (sanacija) dijela obalnog pojasa između trajektnog pristaništa i poluotoka Prilovo"

13.05.2021

Poziv na prethodno savjetovanje za "Izvođenje radova Rekonstrukcija obalnog zida i dogradnja obale na predjelu Racić, Milna, otok Brač"

04.02.2021

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA "SANACIJA VELIKOG MULA, OBALNOG ZIDA I PLOČNIKA NA DIJELU MARINETA U LUCI MAKARSKA"

03.02.2021

Poziv na savjetovanje za "Sanacija obalnog zida u luci Vis (OBALNI POJAS KUT)"

22.10.2020

Poziv na savjetovanje za "Usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi projekta „Uređenja luke Omiš – II. faza izgradnje“

16.10.2020

Poziv na savjetovanje za "SANACIJA SEKUNDARNOG LUKOBRANA LUKE SLATINE"

15.10.2020

Poziv na savjetovanje za "STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA UREĐENJA LUKE OMIŠ – II. FAZA IZGRADNJE"